فلسفه برای کودکان و نوجوانان err - table - wp_posts, 184, post_titleTable 'strategi_db.wp_posts' doesn't exist

فلسفه برای کودکان و نوجوانان

اکنون در جهان «فلسفه برای کودکان» پدیده‌ی شناخته‌شده‌ای است. کشورهای متعددی مانند فرانسه، انگلیس، آمریکا، کانادا، فنلاند، آلمان، برزیل و ... روی آن کار کرده‌اند. در ایران هم چند سالی است این موضوع مطرح شده است، البته با تذکرات چند باره‌ی رهبر معظم انقلاب. هدف فلسفه برای کودکان، پرورش بعد تفکر در روند رشد کودکان است؛ مبتنی بر چهارچوب ذهن پروار، ظرفیت کودکان امروز به گونه‌ای شده است که امکان طرح مباحث استدلالی برای پرورش تفکر وجود دارد. در این راستا، در ایران اسلامی با توجه به بن‌مایه‌های قرآنی و حکمی، فراتر از فلسفه برای کودکان، حکمت برای کودکان موضوعیت دارد. دوره‌ی «استراتژی برای کودکان و نوجوانان» بر اساس فلسفه و حکمت برای کودکان و نوجوانان طراحی شده است.