دوره
دوره سوم
عنوان دوره : دوره سوم
شماره دوره : 3
سال شروع : 22 مهر 1396
مکان برگزاری : تالار راشل کوری
زمان برگزاری : شنبه هرهفته ساعت 15
جلسهجلسه‌ی مورد مطالعه
تاریخ رویکردمدرس
1جلسه‌ یکم اتاق کودک (من هم پروانه می‌شوم!)
22 مهر 1396آیت‌مدار (1)لیلا نساج
2جلسه دوم اتاق کودک (من مروارید می‌پرورانم!)27 مهر 1396آیت‌مدار (2)لیلا نساج
3جلسه سوم اتاق کودک (من رنگ عوض نمی‌کنم!)6 آبان 1396آیت‌مدار (3)لیلا نساج
4جلسه چهارم اتاق کودک (من خانه محکمی می‌سازم!)13 آبان 1396آیت‌مدار (4)لیلا نساج
5جلسه پنجم اتاق کودک (من عمل می‌کنم!)20 آبان 1396آیت‌مدار (5)لیلا نساج
6جلسه ششم اتاق کودک (من همه را نجات می‌دهم!)27 آبان 1396آیت‌مدار (6)لیلا نساج
7جلسه هفتم اتاق کودک (من اصرار نمی‌کنم!)4 آذر 1396آیت‌مدار (7) لیلا نساج
8جلسه هشتم اتاق کودک (من غافل نمی‌شوم!)11 آذر 1396آیت‌مدار (8) لیلا نساج
9جلسه نهم اتاق کودک (من هم پرواز می‌کنم!)18 آذر 1396آیت‌مدار (9) لیلا نساج
10جلسه دهم اتاق کودک (من هم غیرقابل پیش‌بینی می‌شوم!)25 آذر 1396آیت‌مدار (10) لیلا نساج
11جلسه یازدهم اتاق کودک (حسنک کجایی؟)2 دی 1396آیت‌مدار (11) لیلا نساج
12جلسه دوازدهم اتاق کودک (حسنک بیدار شو!)9 دی 1396آیت‌مدار (12) لیلا نساج
13جلسه بیست و دوم اتاق کودک (آيا به صرفه است؟)16دی 1396تصمیم‌مدار (1)لیلا نساج
14جلسه بیست و سوم اتاق کودک (کاغذ ديواری)23 دی 1396تصمیم‌مدار (2)لیلا نساج
15جلسه بیست و چهارم اتاق کودک (وقتي هدف گم می‌شود!)30 دی 1396تصمیم‌مدار(3 )لیلا نساج
16جلسه بیست و پنجم اتاق کودک (دومينوی اشتباهات)14 بهمن 1396تصمیم‌مدار(4)لیلا نساج
17جلسه بیست و ششم اتاق کودک (وكيل مدافع)21 بهمن 1396تصمیم‌مدار(5)لیلا نساج
18جلسه سیزدهم اتاق کودک (گل‌آفتابگردان)28 بهمن 1396آیت‌مدار (13)لیلا نساج
19جلسه پانزدهم اتاق کودک (یک دانه‎‎‎‏‎‏؛ هفت خوشه)5 اسفند 1396آیت‌مدار (15)لیلا نساج
20جلسه هشتادم اتاق کودک (باران شُست و بُرد)12 اسفند 1396آیت‌مدار(26)لیلا نساج
21جلسه چهاردهم اتاق کودک (میمون آدم نمی‌شود)18 فروردین 1397آیت‌مدار( 14)لیلا نساج
22جلسه هفدهم اتاق کودک ( من هم قله خواهم شد! )1 اردیبهشت 1397آیت‌مدار (17)لیلا نساج
23جلسه بیست و هفتم اتاق کودک ( وقتی هدف جابه جا می شود. )8 اردیبهشت 1397تصمیم‌مدار (6)لیلا نساج
24جلسه بیست و هشتم اتاق کودک ( جهل )15اردیبهشت 1397تصمیم‌مدار (7)لیلا نساج
25جلسه بیست و نهم اتاق کودک ( رشد وتعالی تصمیم)22اردیبهشت 1397تصمیم‌مدار (8)لیلا نساج
26جلسه شانزدهم اتاق کودک (من هم خودم را نگه می‌دارم!)29اردیبهشت 1397آیت‌مدار (16)لیلا نساج
27جلسه هیجدهم اتاق کودک (تدبیر)5 خرداد 1397آیت‌مدار (18)لیلا نساج
28جلسه‌ نوزدهم اتاق کودک (مرحله‌ی دوم)12خرداد 1397 آیت‌مدار (19)لیلا نساج
29جلسه‌ بیست ویکم اتاق کودک (بار)19خرداد 1397آیت‌مدار (21)لیلا نساج
30جلسه‌ بیستم اتاق کودک (جاده‌ی مستقیم)2 تیر 1397آیت‌مدار (20)لیلا نساج
31جلسه‌ سی و دوم اتاق کودک (ایمان به چه و کی؟!)9 تیر 1397آیت‌مدار (22)لیلا نساج
32جلسه‌ سی و ششم اتاق کودک (من پشت صفرها عدد یک می گذارم.)16 تیر 1397آیت‌مدار (23)لیلا نساج
33جلسه‌ سیم اتاق کودک (چگونه از یک اژدها سواری بگیریم!)23 تیر 1397قدرت مدار (1)لیلا نساج
34جلسه‌ چهل ویکم اتاق کودک (من هدیه وابستگی نمی‌خواهم!)30 تیر 1397قدرت‌مدار (4)لیلا نساج
35جلسه‌ سی و هشتم اتاق کودک (زامبی‌سازت رو قورت بده!)13 مرداد 1397قدرت‌مدار (2)لیلا نساج
36جلسه‌ سی و یکم اتاق کودک (ما موجیم.)20 مرداد1397وخامت مدار(1)لیلا نساج
37جلسه‌ سی و سوم اتاق کودک (خود فریبی)27 مرداد 1397قدرت مدار (9)لیلا نساج
38جلسه سی و چهارم اتاق کودک (پولتو کجا می‌گذاری؟!)3 شهریور 1397تصمیم‌مدار (10)لیلا نساج
39جلسه چهلم اتاق کودک (پادزهر رفاقت مراقب باش غافل‌گیر نشوی)10 شهریور‌ 1397قدرت‌مدار (3)لیلا نساج
40جلسه چهل و دوم اتاق کودک( لج )17 شهریور 1397تصمیم‌مدار (14)لیلا نساج
41جلسه چهل و سوم اتاق کودک (غول چراغ جادو )24 شهریور 1397امنیت‌مدار (1)لیلا نساج
42جلسه سی و هفتم اتاق کودک ( دور اندیشی)31 شهریور 1397تصمیم‌مدار (11)لیلا نساج
43جلسه‌ سی و هفتم اتاق کودک (هرچه را بهر کاری ساختند!)7 مهر 1397تصمیم‌مدار (12)لیلا نساج
44جلسه‌ چهل و چهارم اتاق کودک (مسئولیت قدرت)14 مهر 1397قدرت‌مدار (5)لیلا نساج
45جلسه چهل و پنجم اتاق کودک(هیچ‌کس ابرمرد به دنیا نمی‌آید (۱))21 مهر 1397قدرت‌مدار (6)لیلا نساج
46جلسه چهل و ششم اتاق کودک (با مردم یا بدون مردم!)28 مهر 1397قدرت‌مدار (7)لیلا نساج
47جلسه‌ چهل و هفتم اتاق کودک (نبرد اراده‌ها)5 آبان 1397قدرت‌مدار (8)لیلا نساج
48جلسه چهل و نهم اتاق کودک (فرماندهی و رهبری)12 آبان 1397قدرت‌مدار (10)لیلا نساج
49جلسه‌ پنجاه و چهارم اتاق کودک ( درختی که زیاد خم بشه، می‌شکنه!)19آبان 1397استقامت‌مدار (1)لیلا نساج
50جلسه‌ پنجاه و هفتم اتاق کودک (استقامت سورنا)26 آبان 1397استقامت‌مدار (4)لیلا نساج
51جلسه‌ پنجاه و یکم اتاق کودک (تهدید همیشه هست؛ تو آماده‌ای؟!)3 آذر 1397قدرت‌مدار (11)لیلا نساج
52جلسه‌ پنجاهم اتاق کودک (کندو در کندو)10 آذر 1397نظام‌مدار (1)لیلا نساج
53جلسه‌ پنجاه و ششم اتاق کودک (پاتیناژ)17 آذر 1397استقامت‌مدار (3)لیلا نساج
54جلسه‌ پنجاه و پنجم اتاق کودک (دیپلماسی طوطی)24 آذر 1397استقامت‌مدار (2)لیلا نساج
55جلسه‌ پنجاه و دوم اتاق کودک (من)1 دی 1397اجتماع‌مدار (1)لیلا نساج
56جلسه‌ پنجاه و سوم اتاق کودک (ما)8 دی 1397اجتماع‌مدار (2)لیلا نساج
57جلسه‌ پنجاه و هشتم اتاق کودک (سهم من؛ سهم تو)15 دی 1397رزق‌مدار (1)لیلا نساج
58جلسه‌ شصتم اتاق کودک (جامعه‌پذیری غریزی تبدیل یا تغییر)22 دی 1397محضرمدار (1)لیلا نساج
59جلسه‌ پنجاه و نهم اتاق کودک (مأموریت از سوی ملکه)29 دی 1397اجتماع‌مدار (3)لیلا نساج
60جلسه‌ شصت و چهارم اتاق کودک ( داوطلب بی‌باک )6 بهمن 1397قدرت‌مدار (12)لیلا نساج
61جلسه‌ نود و ششم اتاق کودک (عصر فشفشه)13 بهمن 1397قدرت‌مدار (14)لیلا نساج
62جلسه‌ شصت و پنجم اتاق کودک (آخرین تونل موج)27 بهمن 1397استقامت‌مدار (5)لیلا نساج
63جلسه‌ شصت ویک اتاق کودک (لوسی و اشغال سرزمین جنوبی (۱))4 اسفند 1397محیط‌مدار (1)لیلا نساج
64جلسه‌ شصت و سوم اتاق کودک (دوتایی)11 اسفند 1397معرفت‌مدار (1)لیلا نساج
65جلسه‌ شصت و ششم اتاق کودک (افسوس)18 اسفند 1397معرفت‌مدار (2)لیلا نساج
66جلسه‌ شصت و هشتم اتاق کودک (کشتی آرک نوح(۱))24 فروردین 1398عرصه‌مدار (1)لیلا نساج
67جلسه‌ شصت و دوم اتاق کودک (باور)31 فروردین 1398علم‌مدار (1)لیلا نساج
68جلسه‌ هشتاد و سوم اتاق کودک (شش اسب تعادل)7 اردیبهشت 1398معرفت‌مدار (3)لیلا نساج
69جلسه‌ نود و یکم اتاق کودک (من با گرگ دوست نمی‌شوم)14 اردیبهشت 1398آیت‌مدار (27)لیلا نساج
70جلسه‌ شصت و نهم اتاق کودک (برنامه‌ی ۱۴ ساله پیشرفت)28 اردیبهشت 1398عرصه‌مدار (2)لیلا نساج
71جلسه‌ هفتادم اتاق کودک (قصه‌ی موسی(ع))4 خرداد 1398عرصه‌مدار (3)لیلا نساج
72جلسه‌ هفتاد و یکم اتاق کودک (سبدی در دست آب)11 خرداد 1398عرصه‌مدار (4)لیلا نساج
73جلسه‌ هفتاد و دوم اتاق کودک (سبدی در دست باد)18 خرداد 1398عرصه‌مدار (5)لیلا نساج
74جلسه‌ هفتاد و سوم اتاق کودک (سبدی در دست فضا)25 خرداد 1398عرصه‌مدار (6)لیلا نساج
75جلسه‌ هفتاد و چهارم اتاق کودک (نجات از غم)1 تیر 1398عرصه‌مدار (7)لیلا نساج
76جلسه‌ هفتاد و پنجم اتاق کودک (فروپاشی معبد)15 تیر 1398عرصه‌مدار (8)لیلا نساج
77جلسه‌ هفتاد و ششم اتاق کودک (جنگ ناتمام)22 تیر 1398عرصه‌مدار (9)لیلا نساج
78جلسه‌ هفتاد و هفتم اتاق کودک (توطئه)29 تیر 1398عرصه‌مدار (10)
لیلا نساج
79جلسه‌ هفتاد و نهم اتاق کودک (نفوذ)5 مرداد 1398عرصه‌مدار (11)لیلا نساج
80جلسه‌ هشتاد و یکم اتاق کودک (لوسی و اشغال سرزمین جنوبی (۲))12 مرداد 1398محیط‌مدار (2)لیلا نساج
81جلسه‌ هشتاد و دوم اتاق کودک (پوكوهانتس)19 مرداد 1398محیط‌مدار (3)لیلا نساج
82جلسه‌ هشتاد و چهارم اتاق کودک (ابری با احتمال بارش کوفته قلقلی)26 مرداد 1398عرصه‌مدار (12)لیلا نساج
83جلسه‌ هشتاد و پنجم اتاق کودک (سیاست دو قطبی (۱))2 شهریور 1398ولایت‌مدار (1)لیلا نساج
84جلسه هشتاد و ششم اتاق کودک (درون من کیه؟)9 شهریور 1398انسان‌مدار (1)لیلا نساج
85جلسه هشتاد و هفتم اتاق کودک (نفوذ زهر)23 شهریور 1389محیط‌مدار (4)لیلا نساج
86جلسه هشتاد و هشتم اتاق کودک (کشتی نوح (۲))30 شهریور 1398عرصه‌مدار (13)لیلا نساج
87جلسه هشتاد و نهم اتاق کودک (سلطه)6 مهر 1398عرصه‌مدار (14)لیلا نساج
88جلسه نودم اتاق کودک (تو سیاره داری یا ستاره؟)12 مهر 1398اجتماع‌مدار (4)لیلا نساج
89جلسه نود و دوم اتاق کودک (قلبتو به کی می‌سپاری؟)11 آبان 1398انسان‌مدار (2)لیلا نساج
90جلسه نود و سوم اتاق کودک (برمی‌گردیم به آفریقا و روستا می‌سازیم!)18 آبان 1398محیط‌مدار (5)لیلا نساج
91جلسه نود و چهارم اتاق کودک (به دشمن سواری نده)9 آذر 1398محیط‌مدار (6)لیلا نساج
فهرست جلسات :‌
اولویت :‌
تعداد در صفحه:
جلسه ای ثبت نشده است
جلسه ای ثبت نشده است
کودک
نوجوان