دوره – کودکان استراتژیست
دوره سوم
عنوان دوره : دوره سوم
شماره دوره : 3
سال شروع : 22 مهر 1396
مکان برگزاری : تالار راشل کوری
زمان برگزاری : شنبه هرهفته ساعت 15
جلسهجلسه‌ی مورد مطالعه
تاریخ رویکردمدرس
1جلسه یک اتاق کودک (من هم پروانه می‌شوم!)
22 مهر 1396آیت‌مدار (1)لیلا نساج
2جلسه دو اتاق کودک (من مروارید می‌پرورانم!)27 مهر 1396آیت‌مدار (2)لیلا نساج
3جلسه سوم اتاق کودک (من رنگ عوض نمی‌کنم!)6 آبان 1396آیت‌مدار (3)لیلا نساج
4جلسه چهارم اتاق کودک (من خانه محکمی می‌سازم!)13 آبان 1396آیت‌مدار (4)لیلا نساج
5جلسه پنج اتاق کودک (من عمل می‌کنم!)20 آبان 1396آیت‌مدار (5)لیلا نساج
6جلسه شش اتاق کودک (من همه را نجات می‌دهم!)27 آبان 1396آیت‌مدار (6)لیلا نساج
7جلسه هفتم اتاق کودک (من اصرار نمی‌کنم!)4 آذر 1396آیت‌مدار (7) لیلا نساج
8جلسه هشت اتاق کودک (من غافل نمی‌شوم!)11 آذر 1396آیت‌مدار (8) لیلا نساج
9جلسه نه اتاق کودک (من هم پرواز می‌کنم!)18 آذر 1396آیت‌مدار (9) لیلا نساج
10جلسه ده اتاق کودک (من هم غیرقابل پیش‌بینی می‌شوم!)25 آذر 1396آیت‌مدار (10) لیلا نساج
11جلسه یازده اتاق کودک (حسنک کجایی؟)2 دی 1396آیت‌مدار (11) لیلا نساج
12جلسه دوازده اتاق کودک (حسنک بیدار شو!)9 دی 1396آیت‌مدار (12) لیلا نساج
13جلسه بیست و دو اتاق کودک (آيا به صرفه است؟)16دی 1396تصمیم‌مدار (1)لیلا نساج
14جلسه بیست و سه اتاق کودک (کاغذ ديواری)23 دی 1396تصمیم‌مدار (2)لیلا نساج
15جلسه بیست و چهار اتاق کودک (وقتي هدف گم می‌شود!)30 دی 1396تصمیم‌مدار(3 )لیلا نساج
16جلسه بیست و پنج اتاق کودک (دومينوی اشتباهات)14 بهمن 1396تصمیم‌مدار(4)لیلا نساج
17جلسه بیست و شش اتاق کودک (وكيل مدافع)21 بهمن 1396تصمیم‌مدار(5)لیلا نساج
18جلسه سیزده اتاق کودک (گل‌آفتابگردان)28 بهمن 1396آیت‌مدار (13)لیلا نساج
19جلسه پانزده اتاق کودک (یک دانه‎‎‎‏‎‏؛ هفت خوشه)5 اسفند 1396آیت‌مدار (15)لیلا نساج
20جلسه هشتاد اتاق کودک (باران شُست و بُرد)12 اسفند 1396آیت‌مدار(26)لیلا نساج
21جلسه چهارده اتاق کودک (میمون آدم نمی‌شود)18 فروردین 1397آیت‌مدار( 14)لیلا نساج
22جلسه هفده اتاق کودک ( من هم قله خواهم شد! )1 اردیبهشت 1397آیت‌مدار (17)لیلا نساج
23جلسه بیست و هفت اتاق کودک ( وقتی هدف جابه جا می شود. )8 اردیبهشت 1397تصمیم‌مدار (6)لیلا نساج
24جلسه بیست و هشت اتاق کودک ( جهل )15اردیبهشت 1397تصمیم‌مدار (7)لیلا نساج
25جلسه بیست و نه اتاق کودک ( رشد وتعالی تصمیم)22اردیبهشت 1397تصمیم‌مدار (8)لیلا نساج
26جلسه شانزده اتاق کودک (من هم خودم را نگه می‌دارم!)29اردیبهشت 1397آیت‌مدار (16)لیلا نساج
27جلسه هیجده اتاق کودک (تدبیر)5 خرداد 1397آیت‌مدار (18)لیلا نساج
28جلسه‌ نوزده اتاق کودک (مرحله‌ی دوم)12خرداد 1397 آیت‌مدار (19)لیلا نساج
29جلسه‌ بیست ویک اتاق کودک (بار)19خرداد 1397آیت‌مدار (21)لیلا نساج
30جلسه‌ بیست اتاق کودک (جاده‌ی مستقیم)2 تیر 1397آیت‌مدار (20)لیلا نساج
31جلسه‌ سی و دو اتاق کودک (ایمان به چه و کی؟!)9 تیر 1397آیت‌مدار (22)لیلا نساج
32جلسه‌ سی و شش اتاق کودک (من پشت صفرها عدد یک می گذارم.)16 تیر 1396آیت‌مدار (23)لیلا نساج
33جلسه‌ سی اتاق کودک (چگونه از یک اژدها سواری بگیریم!)23 تیر 1396قدرت مدار (1)لیلا نساج
فهرست جلسات :‌
اولویت :‌
تعداد در صفحه:
جلسه ای ثبت نشده است
جلسه ای ثبت نشده است
کودک
نوجوان