دوره – کودکان استراتژیست
دوره سوم
عنوان دوره : دوره سوم
شماره دوره : 3
سال شروع : 22 مهر 1396
مکان برگزاری : تالار راشل کوری
زمان برگزاری : شنبه هرهفته ساعت 15
فهرست جلسات :‌
اولویت :‌
تعداد در صفحه:
جلسه ای ثبت نشده است
جلسه ای ثبت نشده است
کودک
نوجوان