جلسه
اجتماع‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
24 بهمن 1395
جلسه 97
2 : 56 : 24
استاد حسن عباسی
اجتماع‌مدار (5)
آرمانِ شهر (۱)
یک شهر آرمانی