جلسه – کودکان استراتژیست
انسان‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
03 دی 1396
جلسه 13
استاد حسن عباسی
دیو و انسان