جلسه – کودکان استراتژیست
قدرت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
17 دی 1396
جلسه 100
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (16)
دشمن مشترک