جلسه
ولایت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
13 اسفند 1396
جلسه 101
2 : 56 : 36
استاد حسن عباسی
ولایت‌مدار (2)
سیاست دو قطبی (۲)