جلسه – کودکان استراتژیست
ایمان‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
23 اردیبهشت 1397
جلسه 103
استاد حسن عباسی
ایمان‌مدار (1)
ایمان به آخرت
عاقبت (۱)
من زنده ام‏‏‎، پس هنوز فرصت کارهای خوب را دارم.