جلسه
محیط‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
27 آبان 1397
جلسه 16
استاد حسن عباسی
محیط‌مدار (1)
طواف از فراز مجسمه آزادی
( گربه ها را از آمریکا بیرون کنید )