جلسه
ولایت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
19 آبان 1398
جلسه 109
استاد حسن عباسی
ولایت‌مدار (3)
چرخه‌ی زندگی سیاسی
(تو باید جایگاهت رو در چرخه زندگی پیدا کنی)