جلسه
ستیزه‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
13 مرداد 1398
جلسه 108
استاد حسن عباسی
ستیزه‌مدار (15)
گسل