جلسه
قدرت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
03 آذر 1398
جلسه 110
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (8)
ماجرا جویی (عنوان موقت)