جلسه
حیات‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
18 مهر 1400
جلسه 119
استاد حسن عباسی
ظهور آرمانمرد
با بررسی فیلم سینمایی انیمیشن فرمانروای آب