جلسه
عرصه‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
21 آذر 1400
جلسه 123
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (18)
کید ساحران