جلسه
عرصه‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
05 دی 1400
جلسه 124
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (19)
کید ساحران(۲)