جلسه
عرصه‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
19 دی 1400
جلسه 125
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (20)
کید ساحران(۳)