جلسه
عرصه‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
17 بهمن 1400
جلسه 127
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (22)
سفرهای منجی(۲)