جلسه
معرفت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
09 بهمن 1401
جلسه 132
استاد حسن عباسی
معرفت‌مدار (9)
مصادره