جلسه
محیط‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
07 اسفند 1401
جلسه 23
استاد حسن عباسی
محیط‌مدار (2)
حصار خرگوش