جلسه
ولایت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
10 اردیبهشت 1402
جلسه 134
استاد حسن عباسی
ولایت‌مدار (5)
دربی سرخابی ها
رویارویی عصر حجری ها با عصر برنزی ها