جلسه
علم‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
28 آبان 1402
جلسه 28
استاد حسن عباسی
علم‌مدار (2)
بَشَرَک هوش مصنوعی به بهشت نمی‌رود