جلسه
تزکیه‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
15 بهمن 1402
جلسه 141
استاد حسن عباسی
تزکیه‌مدار (1)
ببین! با پیرها مشورت کن