جلسه
انسان‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
09 اردیبهشت 1403
جلسه 31
استاد حسن عباسی
انسان‌مدار (12)
آرزو تو به کی می‌سپاری؟