جلسه
معرفت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
23 اردیبهشت 1403
جلسه 32
استاد حسن عباسی
معرفت‌مدار (5)
توهم نیروی شی