جلسه – کودکان استراتژیست
وخامت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
11 آذر 1391
جلسه 31
استاد حسن عباسی
ما موجيم

زندگی انسان، یا حیات اجتماعی، همواره یک‌دست و آرام نیست و نوسان دارد. زندگی انسان و جامعه را نوسان وقایع و اتفاقات شکل می‌دهد.در برابر این وقایع و اتفاقات، نباید هراسید.مشکلی نیست که آسان نشود                              مرد باید که هراسان نشودباید در مواجهه با اتفاقات و مشکلات، آن‌ها را مدیریت کرد. شیرینی زندگی انسان و جامعه، به شکل‌گیری این وقایع و چگونگی عبور انسان یا جامعه از آن واقعه و مشکل است.برخی از این وقایع و اتفاقات، ظاهراً از توان و طاقت انسان و جامعه، برای حل آن وقایع و گذر از آن، خارج است.وقتی توان و طاقت انسان یا جامعه، برای عبور از یک واقعه یا مشکل، کم باشد، در این صورت آن مشکل یا واقعه، موجب می‌شود که اوضاع برای انسان یا جامعه «وخیم» شود. وخامت اوضاع، از حالت عادی به تنش، تشنج یا حتی بحران می‌رسد.تشدید وخامت اوضاع، از شرایط عادی به مرحله‌ی تنش، سپس مرحله‌ی تشنج، و در نهایت به مرحله‌ی بحران می‌رسد.روند کاهش وخامت اوضاع، برعکس است: یعنی کاهش وخامت اوضاع از «بحران»، به «تشنج»، و از «تشنج» به «تنش»، و در نهایت به مرحله‌ی «عادی» نزول می‌یابد.

 روند افزایش یا کاهش وخامت اوضاع از حالت عادی به بحران و بالعکس، روند مدیریت بحران است. این روند در واقع، روند «مدیریت وخامت اوضاع» است. داستانبن تن و همراهانش مأمور می‌شوند که به شهر کوچکی بروند که در آن جا جشنواره ذرت برگزار شده است.موجودات فضایی برای خوردن ذرت به این جشن دعوت شده‌اند. این موجودات کوچک، پس از خوردن ذرت، فضله‌ی آن‌ها طلا می‌شود و در نتیجه طلا پس می‌دهند.یک مقام مسئول در آن شهر، یکی از این موجودات را ربوده و آن را زندانی کرده است تا آن موجود برای او طلا تولید کند.این مقام مسئول شهر ذرت‌ها، برای این که موجود فضایی بیشتر بتواند طلا تولید کند، به او غذای گوشتی می‌دهد. موجود فضایی، با خوردن گوشت، به یک غول تبدیل می‌شود.

 مأموریت بن تن و همراهانش این است که موجود فضایی گم شده را پیدا کنند.بن تن زمانی با موجود فضایی روبرو می‌شود که او تبدیل به یک غول شده است. در نهایت بن تن و همراهانش موفق می‌شوند بحران حاصل از تبدیل شدن موجود فضایی به غول را خنثی کنند و آرامش را به شهر برگردانند.موجود فضایی به حالت اول برمی‌گردد و با سفینه‌ی خود به فضا می‌رود. بن تن آن مقام مسئول شهر را دستگیر کرده و می‌برد.  ******


 مدیریت بحران توسط بن تن و همراهانش1. بن تن از راه خوراندن سیلیکون به موجود فضایی که تبدیل به غول شده است، او را به حالت عادی برگرداند.2. غول، از ژنراتور نیروگاه برق، انرژی کسب می‌کرد. بن تن، ژنراتور را با تولید یخ، منجمد کرد. در نتیجه، نیروگاه خاموش شد و غول فضایی نتوانست انرژی کسب کند.3. بن تن و همراهانش توانستند موجودات فضایی را که در حال تخریب ساختمان‌ها بودند، مهار کنند و جلو تخریب را بگیرند.4. فضله‌های غول فضایی، مانند بمب‌های کوچک اتمی منفجر می‌شدند. همراهان بن تن، در تعقیب غول فضایی، برای این که روی آن فضله‌ها پا نگذارند، کفی‌های هوایی در بالاتر از سطح زمین ایجاد کردند.5. موجود فضایی ربوده شده را آزاد کرده و به فضا برگرداندند.6. مقام مسئول شهر که تخلف کرده و موجود فضایی را دزدیده بود، دستگیر شد.