جلسه – کودکان استراتژیست
آیت‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
18 آذر 1391
جلسه 32
استاد حسن عباسی
ايمان به چه و کی؟

هوالحکیممن مؤمنم به هفتا چیز:خدا و قرآن عزیزپیامبرا، فرشته هاغیب و معاد و آیه هامن اینا رو قبول دارماز دل و جونم دوست دارم*************اول خداوند حکیمخدای قادر و عظیمکه  من به اون ایمان دارماز دل و جونم دوست دارم*************دوم کتاب  قرآنهکه مال اهل ایمانهقرآن کتاب حکمتهکتاب نور و رحمتهکه من به اون ایمان دارماز دل و جونم دوست دارم*************پیامبران خوب ماآدم و نوح تا مصطفیمن به اونا ایمان دارماز دل وجونم دوست دارم*************خورشید و ماه و کهکشونستاره‌های آسمونآیت و نعمت خدانکه پیش چشمای ماهانمن به اونا ایمان دارماز دل و جونم دوست دارم*************فرشته های مهربونازجنس نورن همشونازجبرئیل و میکائیلتا اسرافیل و عزرائیلمن به اونا ایمان دارماز دل و جونم دوست دارم*************خدا کنه نره زیادقیامت و روز معادکه من به اون ایمان دارماز دل و جونم دوست دارم*************ایمان به غیب آخریشهایمان من کامل میشهاگرکه بشناسم قشنگاین هفت ایمان رو بی درنگمن اینا رو قبول دارماز دل وجونم دوست دارم