جلسه – کودکان استراتژیست
نظام‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
16 شهریور 1392
جلسه 50
استاد حسن عباسی
کندو در کندو