جلسه
محضرمدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
23 آذر 1392
جلسه 60
استاد حسن عباسی
محضرمدار (1)
جامعه‌پذیری غریزی
تبدیل یا تغییر