جلسه – کودکان استراتژیست
انسان‌مدار
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
24 بهمن 1394
جلسه 92
استاد حسن عباسی
قلبتو به کی می‌سپاری؟