نمایش خبر – کودکان استراتژیست
به مناسبت چهلمین دهه فجر انقلاب اسلامی
به مناسبت چهلمین دهه فجر انقلاب اسلامی
 15 بهمن 1396

هوالحکیمراه برافراختن پرچم #تمدن_نوین_اسلامی چیست؟

راهش #تربیت_نسلی است با یک خصوصیّاتی که آن خصوصیّات اینها است؛ یک نسلی باید به وجود بیاید شجاع، #باسواد، #متدین، دارای ابتکار، پیش‌گام، #خودباور، غیور؛ -البتّه خوشبختانه ما امروز در نسل جوان بسیاری از این خصوصیّات را داریم امّا این بایستی گسترش پیدا کند- چنین نسلی لازم داریم.

بایستی #ایمان داشته باشد، #سواد داشته باشد، غیرت داشته باشد، شجاعت داشته باشد، #خودباوری داشته باشد، #انگیزه‌ی کافی برای حرکت داشته باشد، توان جسمی و فکری حرکت داشته باشد، #هدف را در نظر بگیرد، چشم را به اهداف دور متوجّه بکند و به تعبیر امیرالمؤمنین زندگی خودش و وجود خودش را بگذارد در راه این هدف و با جدیت حرکت کند؛ در یک کلمه یعنی یک موجود #انقلابی؛ معنای #انقلابی این است.

بعضی‌ها از روی دشمنی، انقلابی را بد معنا میکنند. انقلابی را به معنای بی‌سواد، بی‌توجّه، بی‌انضباط [میدانند]؛ نخیر، اتّفاقاً درست بعکس است. انقلابی یعنی دارای سواد، دارای انضباط، دارای تدیّن، دارای حرکت، دارای عقل، خردمند. ما یک چنین نسلی لازم داریم. این نسل، نسل جوان ما است.

[مقام معظم رهبری]

#تمدن_نوین_اسلامی
 

اندیش‌سرای کودک و نوجوان اندیشکده یقین
@strategistkids