جلسه – کودکان استراتژیست
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
23 اردیبهشت 1397
جلسه 103
استاد حسن عباسی
هفت متعلق ایمان (1)
ایمان به آخرت (۱)
عاقبت (۱)
من زنده ام‏‏‎، پس هنوز فرصت کارهای خوب را دارم.