جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
29 مهر 1397
جلسه 104
استاد حسن عباسی
معرفت‌مدار (5)
اختلال (مار درون)