جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
18 فروردین 1398
جلسه 106
استاد حسن عباسی
انسان‌مدار (3)
بدرود ای دوست اهلی من.