جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
08 اردیبهشت 1398
جلسه 107
استاد حسن عباسی
انسان‌مدار (5)
پسرک، دیو را آدم کن