جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
07 آذر 1400
جلسه 122
استاد حسن عباسی
معرفت‌مدار (5)
کشف حقیقت