جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
15 اسفند 1400
جلسه 128
استاد حسن عباسی
محیط‌مدار (8)
بیشه (۱)