جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
25 دی 1390
جلسه 13
استاد حسن عباسی
آیت‌مدار (13)
مزرعه‌‌ی آفتاب‌گردان