جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
2 اسفند 1390
جلسه 17
استاد حسن عباسی
آیت‌مدار (17)
من هم قله خواهم شد.