جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
13 اسفند 1390
جلسه 18
استاد حسن عباسی
آیت‌مدار (18)
تدبیر