جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
2 اردیبهشت 1391
جلسه 20
استاد حسن عباسی
آیت‌مدار (20)
جاده‌ی مستقیم