جلسه – کودکان استراتژیست
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
18 آذر 1391
جلسه 32
استاد حسن عباسی
آیت‌مدار (22)
ایمان به چه و کی؟!

شعر این جلسه:

 

هوالحکیم

من مؤمنم به هفتا چیز:

خدا و قرآن عزیز

پیامبرا، فرشته ها

غیب و معاد و آیه ها

من اینا رو قبول دارم

از دل و جونم دوست دارم

*************

اول خداوند حکیم

خدای قادر و عظیم

که  من به اون ایمان دارم

از دل و جونم دوست دارم

*************

دوم کتاب  قرآنه

که مال اهل ایمانه

قرآن کتاب حکمته

کتاب نور و رحمته

که من به اون ایمان دارم

از دل و جونم دوست دارم

*************

پیامبران خوب ما

آدم و نوح تا مصطفی

من به اونا ایمان دارم

از دل وجونم دوست دارم

*************

خورشید و ماه و کهکشون

ستاره‌های آسمون

آیت و نعمت خدان

که پیش چشمای ماهان

من به اونا ایمان دارم

از دل و جونم دوست دارم

*************

فرشته های مهربون

ازجنس نورن همشون

ازجبرئیل و میکائیل

تا اسرافیل و عزرائیل

من به اونا ایمان دارم

از دل و جونم دوست دارم

*************

خدا کنه نره زیاد

قیامت و روز معاد

که من به اون ایمان دارم

از دل و جونم دوست دارم

*************

ایمان به غیب آخریشه

ایمان من کامل میشه

اگرکه بشناسم قشنگ

این هفت ایمان رو بی درنگ

من اینا رو قبول دارم

از دل وجونم دوست دارم