جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
30 دی 1391
جلسه 35
استاد حسن عباسی
تصمیم‌مدار (11)
دور اندیشی