جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
24 فروردین 1392
جلسه 41
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (4)
من هدیه وابستگی نمی‌خواهم!