جلسه – کودکان استراتژیست
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
24 فروردین 1392
جلسه 41
استاد حسن عباسی
من هدیه وابستگی نمی‌خواهم