جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
8 تیر 1392
جلسه 48
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (9)
تکیه‌گاه