جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
30 شهریور 1392
جلسه 51
استاد حسن عباسی
قدرت‌مدار (11)
تهدید همیشه هست؛ تو آماده‌ای؟!