جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
6 مهر 1392
جلسه 52
استاد حسن عباسی
اجتماع‌مدار (1)
جنگل