جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
13 مهر 1392
جلسه 53
استاد حسن عباسی
اجتماع‌مدار (2)
کلبه