جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
25 آبان 1392
جلسه 57
استاد حسن عباسی
استقامت‌مدار (4)
استقامت سورنا