جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
2 آذر 1392
جلسه 58
استاد حسن عباسی
رزق‌مدار (1)
سهم من؛ سهم تو