جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
5 بهمن 1392
جلسه 63
استاد حسن عباسی
معرفت‌مدار (1)
دوتایی