جلسه
تدوین این جلسه هنوز به اتمام نرسیده است.
درصورت اتمام و قطعی شدن تدوین، ویدئوی این جلسه جهت استفاده قرار خواهد گرفت.
6 اردیبهشت 1393
جلسه 71
استاد حسن عباسی
عرصه‌مدار (4)
سبدی در دست آب